Партнери

Иван Дебарлиев
Партнер

Повеќе

Драган Дамески
Партнер

Повеќе

Емилија Келешоска Шољаковска
Партнер

Повеќе

Јасмина Илиева Јовановиќ
Партнер

Повеќе

Љупчо Цветковски
Партнер

Повеќе

Адвокати

Ема Димитриевска
Адвокат

Повеќе

Ален Никочевиќ
Адвокат

Повеќе

Марица Ѓурческа
Адвокат

Повеќе

Ана Павловска
Адвокат

Повеќе

Соработници

Владимир Бошњаковски
Соработник

Повеќе

Кристина Бачовска Синколи
Соработник

Повеќе

Ристе Георгиевски
Соработник

Повеќе

Олга Стрезоска
Соработник

Повеќе

Димитар Алексов
Соработник

Повеќе

Мартина Анѓелковиќ
Соработник

Повеќе