Области на работа

Биографија

Снежана Донева е раководител на секторот за парница во адвокатското друштво ДДК. Г-ѓа Донева ја изгради својата кариера како судија во Основен суд Скопје I Скопје, за да се приклучи на ДДК во 2007 година и, оттогаш, е столб на секторот за парница. Нејзини главни области на експертиза вклучуваат корпоративно право и граѓански постапки, стопански спорови, управни постапки, стечај и ликвидација. Таа е член на Адвокатската Комора на Македонија.

Снежана Донева
Адвокат и Партнер

Контакт телефон: +389 2 3215 471
Е-mail адреса: doneva@ddklaw.com.mk