Области на работа

Биографија

Емилија Ќелешоска Шољаковска е еден од основачите и партнер во адвокатското друштво ДДК. Таа е раководител на секторот за домашни клиенти и нејзини главни области на експертиза вклучуваат трудово право, спојувања и преземања и интелектуална сопственост. Г-ѓа Ќелешоска Шољаковска е овластен застапник за индустриска сопственост пред Државниот завод за заштита на индустриска сопственост. Таа е член на Адвокатската Комора на Македонија, на Државниот завод за заштита на индустриска сопственост, на Меѓународното здружение на правници (UIA) и на Меѓународната адвокатска комора (IBA).

Емилија Келешоска Шољаковска
Адвокат, Партнер и основач на ДДК

Kонтакт телефон: +389 2 3215 471
Е-mail адреса: kelesoska@ddklaw.com.mk

Share this: