Области на работа

Биографија

Љупчо Цветковски е адвокат и во адвокатското друштво ДДК е од 2006 година. Неговата експертиза е на полето на деловното право, спојувања и преземања, меѓутоа, исто така, тој работи во областа на енергетиката, работните односи и приватно-јавното пратнерство. Тој е член на Адвокатската Комора на Македонија. Г-дин Цветковски има свое учествуво на бројни семинари, обуки, конференции и различни истражувања, како што се „Прекугранично инвестирање 2010“, „Обука -семинар за правници за Европската конвенција за човекови права во 2006 и 2007 година“ и „Обука за обучувачи за развивање вештини за адвокатска одбрана“.

Љупчо Цветковски
Адвокат и Партнер

Контакт телефон: +389 2 3215 471
Е-mail адреса: cvetkovski@ddklaw.com.mk