Области на работа

Биографија

Мартина Анѓелковиќ стана дел од ДДК во 2017 година. Во 2015 година се стекнала со титула „Магистер по право од областа на казнено право” на Правниот факултет „Јустинијан Први” во Скопје. Нејзиното претходно работно искуство вклучува работа во адвокатско друштво во Скопје во областа на корпоративно право, парница со посебен осврт на работни спорови и надомест на штета по основ осигурување. Таа работи на корпоративно, спојувања и преземања, граѓански спорови од различни области, банкарско работење, како и оставински постапки.

Мартина Анѓелковиќ
АДВОКАТ

Контакт телефон: +389 2 3215 471
Е-mail адреса: angelkovic@ddklaw.com.mk