Измени и дополнувања на прописите на нотаријатот за процедурална ефикасност

Се очекува дека новиот Закон за нотаријат ќе ги надминe слабостите идентификувани со постоечкиот Закон и, исто така, ќе доведе до поголема ефикасност во нотарска работа.

Со измените и дополнувањата на Законот, се бара присуство на адвокатите во моментот на изготвување на нотарски дела и изработка на приватните со нивни печат и потпис, којa подоцна ќе биде потврдена од страна на нотар. Присуството на адвокатите зависи од вредноста делата, припремата на предлозите за донесување решение за нотар налог за плаќање, редовни правни лекови од страна на адвокатите, како и присуство на адвокатите во оставнинаската постапка пред нотар. Оваа измена се воведе за потребите на подобрување на правната сигурност на странките во постапките пред нотар.

Измената на поголемиот дел од постојните законски одредби ќе се одрази во постапките по предлозите за донесување одлуки за надоместок за извршување врз основа на веродостојна дело (нотар платен налог). Покрај тоа, ќе се воведе и можност за издавање електронски нотарски дела и електронски архивирани нотарски документи.