Нов Закон за општа управна постапка

Системот на административната процедура во Република Македонија е модернизиран со инкорпорирање на целосно нова правна рамка – новиот Закон за општа управна постапка. Законот влезе во сила на 27.07.2015 година, а ќе поче да се применува од 27.07.2016 година. Законот претставува логично продолжување на основите принципи кои беа и основи на претходниот закон, но во исто време претсавува и прогресивни адимистративни алатки како ИТ комуникација, едношалтерски пристап, управни договори и ефективен систем на правни лекови. Се очекува дека новиот Закон ќе придонесе кон подобрување на транспарентноста на управната постапка, подобрување на довербата на граѓаните во јавната администрација, како и поттикнување на пракса-ориентирана административни услуги и професионална јавна администрација, како суштински услов за економски развој.