Адвокатско друштво ДЕБАРЛИЕВ ДАМЕСКИ ЌЕЛЕШОСКА, поттикнато од потребата за создавање на стручен кадар, заинтересиран за професионално ориентирање во областа на адвокатурата, распишува:

К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДВЕ СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИ НА ПРАВНИОТ ФАКУЛТЕТ „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ ОД СКОПЈЕ

Се поттикнуваат да аплицираат кандидатите кои ги исполнуваат следните услови:

 • имаат запишано зимски семестар од II (втора) година, Постдипломски студии за студиска 2022/23 година
 • просечен успех од досегашното студирање да биде најмалку 7.5
 • солидно познавање на еден странски јазик
 • својата професионална кариера сакаат да ја градат во областа на адвокатурата

Потребни документи:

 • копија од индекс со запишан зимски семестар од II (втора) година, Постдипломски студии за студиска 2022/23 година
 • кратка биографија
 • пријава со образложение за својата мотивираност за конкурсот

Нудиме:

 • месечна стипендија во нето износ од 3.000 денари во времетраење, од 10 (десет) месеци т.е една студиска година
 • практична поддршка за време на студирањето
 • стручно оспособување на вршење на адвокатска дејност
 • 6 (шест) месеци стажирање во Адвокатското друштво, по завршување на студиите

 

Пријавување:

Од 8 до 18 Ноември 2022 година, на следната адреса: Адвокатско друштво Дебарлиев Дамески и Келешоска, ул. Мирче Ацев бр. 2/3 кат, Скопје или на email: info@ddklaw.com.mk

 

Дополнителни информации на:

02 3136 530 / 3215 471

Share this: