БИОГРАФИЈА

Милена Вачкова се приклучи на Адвокатското друштво Дебарлиев, Дамески и Ќелешоска во 2018 година. По завршување на студиите на Правниот Факултет Јустинијан Први во Скопје, се стекна со титулата Магистер по право од областа на деловното право. Во 2018 година го положи правосудниот испит.
Нејзиното претходно искуство вклучува работа во две адвокатски друштва во Скопје во областа на корпоративното право, заштита на лични податоци, интелектуална сопственост, како и изготвување на правни анализи.

Share this: