• Концесии

  • Директни странски инвестиции

  • Гринфилд инвестиции

  • Приватизација

  • Јавно-приватно партнерство

Неодамнешното искуство вклучува давање совети за:

Друштвото е вклучено во речиси сите проекти за концесии во земјата започнувајќи од 2003 година во области како што се енергетика, телекомуникации, аеродроми, јавни патишта, здравство, комунални услуги, итн.

Консултатски услуги на општина во постапка за доделување концесија и ЈПП за ИРП (изгради-работи-пренеси) на ски-центар

Консултантски услуги на американски и европски компании за директни странски инвестиции и за гринфилд инвестиции

Share this: