• Злоупотреба на доминантна позиција

  • Почитување на законите на конкуренција

  • Контрола на конкуренција и антимонопол

  • Парнични постапки поврзани со конкуренција

  • Хоризонтални и вертикални комерцијални договори

  • Контрола на спојување/превземање (вклучувајќи активности пред и по спојување/превземање)

  • Државна помош

Неодамнешното искуство вклучува давање совети за:

Застапување на телекомуникациски оператор во Македонија во постапка за злоупотреба на доминантна позиција и почитување на законите на конкуренција

Советување на глобална радиодифузна мрежа која неодамна ги стави на располагање своите пакети во Македонија за прашања поврзани со конкуренција кои се однесуваат на договори за лиценци и дистрибуција

Застапување на Меѓународен приватен инвестициски фонд во постапка на контрола на преземање – известување за преземање пред Комисијата за заштита на конкуренција на Македонија, вклучувајќи ги сите активности на контрола пред и по стекнувањето

Застапување на осигурителна група во постапка за известување за внатрекомпаниски преземања и промена во контролата пред Комисијата за заштита на конкуренција на Македонија

Застапување на американски и компании од ЕУ кои инвестираат во технолошки индустриски развојни зони во Македонија и нивните пакети за државна помош.

Share this: