• Комерцијални договори

  • Сложени корпорациски трансакции

  • Услуги поврзани со животниот циклус на друштвата

  • Работење на друштвата на секојдневна основа

  • Правна длабинска анализа

  • Спојувања и преземања

  • Финансирање на спојувања и преземања

  • Давање услуги од надворешни субјекти

  • Приватен капитал

  • Преземање на претпријатија во државна сопственост

Неодамнешното искуство вклучува давање совети за:

Имаме опсежно искуство како надворешни субјекти кои обезбедуваат услуги на дневна основа на компании во различни сектори, како што се телекомуникации, здравство, финансии, енергетика, трговија со горива и гас, информатички технологии и електронски комуникации, автомобилска индустрија, градежна индустрија, прехранбена индустрија, итн.

Вршење правна длабинска анализа во две македонски банки за влез на потенцијални странски инвеститори, компанија за производство на пијалаци и сокови во процес на купопродажба

Обезбедување совети на глобална осигурителна групација кој го продава својот мнозински удел во осигурително друштво во Македонија

Застапување на бугарска компанија во постапка за преземање претпријатие во државна сопственост, најголемата компанија во хемиската индустрија

Share this: