Партнери

Иван Дебарлиев
Партнер

Повеќе

Драган Дамески
Партнер

Повеќе

Емилија Келешоска Шољаковска
Партнер

Повеќе

Јасмина Илиева Јовановиќ
Партнер

Повеќе

Љупчо Цветковски
Партнер

Повеќе

OF COUNSEL

Александар Ичоќаев
Of Counsel

Повеќе

Адвокати

Ема Димитриевска
Адвокат

Повеќе

Ален Никочевиќ
Адвокат

Повеќе

Мартина Анѓелковиќ
Адвокат

Повеќе

Димитар Алексов
Адвокат

Повеќе

Марија Христовска
Адвокат

Повеќе

Милена Спасовска
Адвокат

Повеќе

Ристе Георгиевски
Соработник

Повеќе

Соработници

Ања Стефановска
Соработник

Повеќе

Кристијан Пејиќ
Соработник

Повеќе