• Банкарски и финансиски договори

  • Парнични постапки во областа на банкарско и финансиско работење

  • Банкарство и финансирање проекти

  • Трансакции на пазар на капитал

  • Банкарско работење на секојдневна основа

  • Репрограмирање на долг

  • Финансиски институции и услуги

  • Финансиски инструменти

  • Инвестициски договори

 

Неодамнешното искуство вклучува давање совети за:

Застапување на шпанска финансиска институција која обезбедува прекугранично финансирање во постапка за доделување заем на претпријатие во државна сопственост

Застапување на австриска банка која обезбедува приоритетен заем на субјект во Македонија за изградба и работење на трговски центар

Застапување на компанија од Индија за добивање финансиски договор за стекнување недвижност во Охрид

Застапување на австриски банки во постапка за репрограмирање на долг и обезбедување на доверителите

Застапување на австриска компанија која обезбедува финансиски лизинг во Македонија

Share this: