• Борба против фалсификување и пиратерија

  • Договори за искористување на права од интелектуална сопственост

  • Авторски права

  • Решавање на спорови и парнични постапки

  • Заштита на права од интелектуална сопственост

  • Управување со трговски марки, патенти и дизајн

Неодамнешното искуство вклучува давање совети за:

Застапување на американски и европски компании од автомобилската индустрија за регистрација на трговски марки и логоа

Застапување на позната Американска филмска продуцентска компанија за прашања поврзани со авторски права за целите на стекнување авторски права

Застапување компании во парнични постапки во областа на информатичка технологија, со фокус на случаи на повреда на трговски марки и авторски права

Share this: