• Управна постапка и парнични постапки

  • Стечај

  • Парнични постапки

  • Стопански парнични постапки

  • Парнична постапка поврзана со интелектуална сопственост

  • Парнична постапка поврзана со работни односи

  • Ликвидација

  • Медијација

  • Домашна и меѓународна арбитража

Неодамнешното искуство вклучува давање совети за:

ДДК има опсежно искуство во застапување реномиран корпорациски клиенти, како што се банки, градежни компании, ИТ и телекомуникациски компании, автомобилски компании, компании од енергетиката, земјоделски компании, здравствени институции, во сложени граѓански, стечајни и кривични постапки пред сите инстанции во домашните судови, како и во арбитражни постапки
Еден од партнерите на ДДК, г-ѓа Снежана Митревска Донева е поранешен судија во Основен суд во Скопје, а друг партнер, г. Драган Дамески е овластен медијатор

Share this: