Парница и арбитража

  • Управна постапка и парнични постапки
  • Стечај
  • Парнични постапки
  • Стопански парнични постапки
  • Парнична постапка поврзана со интелектуална сопственост
  • Парнична постапка поврзана со работни односи
  • Ликвидација
  • Медијација
  • Домашна и меѓународна арбитража

Неодамнешното искуство вклучува давање совети за:

ДДК има опсежно искуство во застапување реномиран корпорациски клиенти, како што се банки, градежни компании, ИТ и телекомуникациски компании, автомобилски компании, компании од енергетиката, земјоделски компании, здравствени институции, во сложени граѓански, стечајни и кривични постапки пред сите инстанции во домашните судови, како и во арбитражни постапки
Еден од партнерите на ДДК, г-ѓа Снежана Митревска Донева е поранешен судија во Основен суд во Скопје, а друг партнер, г. Драган Дамески е овластен медијатор

Share this: